Изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца

Изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца

Изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца

03.09.2019

 

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за ЕДНА ГОДИНА.

Информация за отсъствията се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия.

На 15 число на всеки месец всички училища, детски градини и ЦСОП, в които има деца, на чиито родители ще бъдат спрени семейните помощи, ще получат известие по електронна поща.

Деца/ученици, които са заминали за чужбина се считат за отписани и техните семейни помощи за деца се спират.