Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

че Регионален център за подкрпа на процеса на приобщаващо образование - София-град /РЦПППО/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/ 996 34 61 и skaype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират псхолози от РЦПППО - София -град.

В приложения файл можете да се запознаете с Графика за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации, като евентуални промени ще бъдат отразявани на Сайта на РЦПППО-София-град

http://www.rcsf.bg