BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици
за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на
умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им
за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения
за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.;
Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.