Прием по класове

Прием 1-ви клас за учебната 2024 - 2025 година

Уважаеми родители,

През учебната 2024/2025 г. в 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" по училищен план- прием ще се сформират две паралелки по 24 ученици. 

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците.

С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците като критериите за прием остават непроменени. 

 За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, в 60 ОУ е създадена организация с помощта на технически лица, които да  окажат помощ при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Системата ще бъде пусната на електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar


 

 


Архив
Записване на ученици след 1 клас

Ученици след първи клас се записват само, ако има обявени свободни места. Необходими документи: Заявление до Директора, копие от акт за раждане, удостоверение за преместване.

Научи повече