Проекти

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проект "Подкрепа за успех"
Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M2OP001-3.018-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж"
Проект "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020 г.