Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

10.07.20г.

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:
1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Възможно е да ви поискат и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.
3. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, за организацията на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.
Можете да изтеглите Заявлението:

заявление за участие във втори етап на класиране

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г. ще бъдат обявени до 13 юли 2020 г. на сайта https://priem.mon.bg. Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2020 г., в училището, в което ученикът е ПРИЕТ.

При записване се подават следните документи:

1. заявление до директора на училището;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в обединени и средни училища.
В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си!

Във втория етап на класиране участват учениците, които:
- не са приети на първо класиране;
- приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.
Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, ГУБИ мястото си от първото класиране!!!!!

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2020 г. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2020 г.

В периода от 24 и на 27 юли 2020 г. се подават документи за участие в трети етап на класирането за свободни места по паралелки и училища, в определените училища центрове, посочени по-долу.

В класирането на трети етап може да кандидатстват:

– неприетите ученици;

– нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;

– ученици, отказали се от класирането до този момент.

За участие в трети етап на класиране учениците подават ново заявление, в което подреждат желанията си за свободните места. Те ще бъдат обявени  в срок до 23 юли 2020 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2020 г. включително.

Записването на класираните ученици на трети етап е до 30 юли 2020 г.

Обявяването на незаетите места след трети етап на класиране е до 03 август 2020 г.