Правила за карантиниране на клас

Правила за карантиниране на клас

Правила за карантиниране на клас

Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение № 4, подлежат на 7-дневна карантина, считано от последния контакт с потвърдения случай, като се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец съгласно Приложение № 5 на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице.