Прием на ученици в VIII клас

Прием на ученици в VIII клас

Прием на ученици в VIII клас

Заявление за участие във 2. етап на класиране

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното:

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Възможно е да Ви поискат и други документи, които следва да бъдат представени допълнително.

Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която са създали за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.

В групите на учениците има прикачен файл - образец на Заявление за участие във втори етап на класиране.