Покана за свикване на заседание на Обществения съвет към 60 ОУ

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет към 60 ОУ

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет към 60 ОУ

04.10.2022г.

Уважаеми членове на ОС към 60 ОУ,
уведомяваме Ви, че  на  20.10.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе събрание при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета за 9-месечието - директор
2. Отчет за дейността на ОС за изтеклия 3-годишен период – председател на ОС  Капка Христова.
3. Избор на нов ОС с 3-годишен мандат.