Обръщение към родителите на учениците от 60 ОУ

Обръщение към родителите на учениците от 60 ОУ

Уведомени са: РУО София - град, II РПУ и Столична община, район "Сердика"

С учениците работят психолози от "Местна  комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и  пълнолетни".

Ръководството ще проведе среща между  учители, родители и ученици от 7 А клас. 

На 18.10.2022 г. от 14:00 часа ще заседават училищната  комисия за превенция и борба с противообществените прояви и Координационният  съвет за прилагане на алгоритъма за прилагане на Механизма за противодействие  на училищния тормоз между учениците в училище.

На ученика нарушил Правилника за вътрешния ред в училище ще бъде наложено административно наказание.

За въпроси можете да пишете на email school60@abv.bg