Проект "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020 г.

Проект "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020 г.

Проект "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020 г.

10.12.2019

В началото на 2020 г. в 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" стартира изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г. , финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът стартира с изпълнение по Дейност 6 "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)". Дейността включва провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.Архив