Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M2OP001-3.018-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж"

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M2OP001-3.018-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж"

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M2OP001-3.018-0001 по ОП "Наука и образование за интилигентен растеж"

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Продължителността му  е 36 месеца, считано от  датата на сключване на договора - 27.11.2020 г. и ще продължи до 31.08.2023 г.