Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в периода от 22.05.2021 г. до 24.05.2021 г., в гр. Банско, в рамките на кампания 4 на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, 25 педагогически специалисти от 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се включиха в изнесено обучение на тема „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“ с лектор Силвия Куманова от Център за професионално обучение „Изоблок“ ЕООД.Програмата на обучението беше насочена към развиване на професионални компетентности за използване на интерактивни форми и методи в образователния процес. Съдържанието на курса обхваща характеристиката, предимствата и спецификата на интерактивните форми и методи за повишаване на мотивацията за учене и повишаване на постиженията на учениците. Разгледаха се иновативни стратегии и подходи за реализиране на интерактивните форми и методи в образователния процес. Обучението се състоеше от присъствена и дистанционна част и завърши  с присъждане на 3 квалификационни кредита.