Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

През тази учебна година стартира изпълнението на Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по „Програма за образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Основната цел на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

 

На 29.03.2023 г. беше проведена първата среща по Дейност 2 "Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес". 

Срещата се ръководеше он Доника Костадинова - ресурсен учител