• 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 Училището има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смисъла на живота си, притежаващи знания, умения и нагласа да ги реализират заедно.

За постигането на тази цел училището създава предизвикателна образователна среда, в центъра на която поставя ученика. Учебната програма, развиваща знания, умения, нагласи, навици и богата обща култура, отворена към света, мотивира учениците да бъдат активни личности с нагласа за учене през целия живот.

Училището създава отворена общност със споделени ценности и работи с  организации и институции за прилагане на политики и програми за качествено и прогресивно образование.

От 19.04.2021г. до 28.05.2021г. се извършва кандидатстването за 1. клас по електронната система на Столична община.

 

Новини

Възобновяване на учебните занятия за ученците от 1 до 4 клас

Декларация за съгласие на родителите за тестване на учениците от 60 ОУ за COVID 19

Използване на щадящи тестове за Covid 19

Проекти

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проект "Подкрепа за успех"